Logo školy
Vodácká škola záchrany s. r. o.
Logo školy Logo školy Logo školy

Zvýhodnìná cena pøi zakoupení tøí knih: 410 Kè

 

Záchrana z válce

 
Publikace urèená nejen pro úèastníky kurzu Záchrana z válce, ale všem, kteøí se chtìjí dozvìdìt co nejvíce o záchranì z nebezpeèného místa pod jezem. Na 50 stranách naleznete množství technik sebezáchrany i záchrany ze bøehu nebo lodí. Text je doprovázen pøes 50 obrázky nebo fotografiemi a dále 10 skuteènými pøíbìhy vodákù z válce.
 •  
 •  
 •  
Jedná se opìt o jedineènou publikaci, která v ÈR nikdy nebyla na toto téma vydaná. Jednotlivé techniky záchrany jsou dùkladnì rozebírány a jsou u nich popsány jejich výhody èi nevýhody. Nové vydání z roku 2014 má doplnìny aktuální poznatky z oblasti nebezpeèných jezù, upøesnìny byly nìkteré obrázky a je upraveno názvosloví.
 •  
 •  
 •  
Cena skript: 129 Kè

Skripta
 

Cena adrenalinu

 
Cena adrenalinu - kniha plná emocí, napìtí a adrenalinu. Jedná se o soubor skuteèných obvykle dramatických vodáckých pøíbìhù z nároèných, ale i zcela lehkých øek z Èech nebo zahranièí. Na 42 poutavých pøíbìzích doplnìnými pøes 100 barevnými fotografiemi sami budete mít možnost posoudit, jak pøi nedodržování základních prvkù bezpeèné jízdy mùže lehko dojít k nehodì, a to i se smrtelným zranìním. Voda je živel, a proto k ní musíme pøistupovat s pokorou a respektem.
 •  
 •  
 •  
Lektoøi Vodácké školy záchrany se pokusili na reálných pøíbìzích ukázat ty nejèastìjší chyby, které nejednou, pøes zdánlivou banálnost, vyústily v tragickou událost. Všechny pøíbìhy jsou reálné. Zažili je buï sami autoøi, nebo si je nechali vyprávìt od našich klientù. Nemusíte se bát. Øada historek konèí drobnými odìrkami nebo jen úlekem a má èasto i humorný nádech. Cílem nebylo dodat na trh další knihu senzací, popisující pouze dech beroucí situace, které vyvolávají mrazení v zádech, ale vytvoøit zodpovìdnì a systematicky uspoøádané dílo zkušených lidí, sloužící k vyvarování se zbyteèného hazardu s lidským životem.

Jeden z pøíbìhù, kterých je v knize 42, si mùžete pøeèíst - Když to sjely dìti, tak já taky.
 • Poèet stran: 176
 • vazba: vázaná V8
 • obsah: plnobarevný
 • rozmìr: 163x235mm
 • Cena skript: 250 380 Kè + 120 Kè v pøípadì zaslání poštou na dobírku. Cena platná v rámci ÈR.


 •  
 •  
 •  
V pøípadì objednání na našich stránkách nebo v sídle firmy, možnost napsat vìnování do knihy!
Cena adrenalinu
 

Bezpeènì na tekoucí vodì

 
Již druhé vydání knihy, které bylo v roce 2015 doplnìno a aktualizováno s ohledem na nejnovìjší trendy v záchranì a vybavení.
 •  
 •  
 •  
Po dlouhých letech koneènì vychází kniha, která se zabývá prevencí a záchranou na øekách. Jmenuje se Bezpeènì na tekoucí vodì a je prioritnì urèena jako uèební skriptum pro kurz Instruktor vodní turistiky u akreditované Vodácké školy záchrany. Zahrnuje totiž látku, kterou by mìl znát každý, kdo chce jezdit na turistické i divoké vodì nebo kdo organizuje sjezd pro skupinu pøátel èi dìtí. Skriptum, které obsahuje 104 stran formátu A4 spolu se stovkou obrázkù a fotografií, tvoøí rozsáhlé dílo z oblasti bezpeènosti na øekách. Je urèeno pøevážnì pro vodáky, kteøí se záchranou zaèínají nebo jsou støednì pokroèilí. Mezi hlavní témata patøí kromì vybavení také záchranné prostøedky, sebezáchrana, záchrana ostatních i materiálu a to pomocí rùzných typù plavidel nebo prostøedkù, první pomoc, uzlování, rozpoznání nebezpeèného jezu, výbìr vhodné øeky, skupinový sjezd a mnoho dalších kapitol a praktických rad. Mezi úplné novinky patøí i kapitola psychologie pro vedoucí, stres a stresové situace. Jednotlivé kapitoly jsou doplòovány skuteènými pøíbìhy, aby si ètenáø mohl uvìdomit rizika vyplývající z podcenìní nìkterých situací.
 •  
 •  
 •  
Takto obsáhlé vodácké dílo vìnované bezpeènosti a prevenci ještì nebylo v ÈR vydané. Pokud to myslíte s ježdìním na øekách alespoò trochu vážnì, urèitì by nemìlo chybìt ve Vaší knihovnièce. Skriptum by mìlo oslovit vodáky, kteøí umí pádlovat a ovládat loï. Výuce pádlování nebo základním zábìrùm se nevìnuje, ale naopak z tìchto znalostí vychází a rozvíjí je.
 •  
 •  
 •  
Cena: 225 Kè + 120 Kè v pøípadì zaslání poštou na dobírku. Cena platná v rámci ÈR.

Skripta
 

Kde koupit?