Logo školy
Vodácká škola záchrany s. r. o.

Smluvní podmínky

 
Poøadatel kurzu:
Vodácká škola záchrany s.r.o. (dále jen škola), IÈO: 275 35 622, vedená krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 24667 je oprávnìnou osobou vzhledem k živnostenskému zákonu na poøádání vodáckých kurzù.
 •  
 •  
 •  
Objednávka kurzu:
Zvolený kurz si mùže objednat pøes web formuláø u jednotlivých kurzù (u konkrétního kurzu Cena a termín vpravo tlaèítko objednat). Pracovník školy je povinen odpovìdìt potvrzením, že objednávka byla akceptována nebo odmítnuta (napø. díky obsazenosti kurzu). V pøípadì potvrzení objednávky bude úèastníku kurzu zaslána informace o zpùsobu platby kurzovného.
 •  
 •  
 •  
Cenové podmínky:
Cena (dále kurzovné) mezi školou a úèastníkem kurzu byla stanovena smluvnì. Zájemce o kurz se zavazuje uhradit smluvenou èástku dle obdrženého variabilního symbolu na èíslo úètu 220246985/0300 do 14 dnù od potvrzení o úèasti. V pøípadì složení pøíslušné èástky v uvedeném termínu bude objednávka brána školou jako závazná. V pøípadì neuhrazení celé èástky v uvedeném termínu není škola dále vázána objednávkou zájemce.
 

Stornopodmínky, zmìny

 
 • V pøípadì nenaplnìní kurzu požadovaným poètem úèastníkù v termínu 5 dnù pøed plánovaným zahájením kurzu, se kurz ruší a kurzovné se vrací v plné výši.
 • V pøípadì nepøíznivých klimatických podmínek (povodnì, vichøice) nebo nenadálých podmínek pøed zahájením, kdy vzhledem k bezpeènosti úèastníka kurzu není možné provádìt výuku, se kurz ruší a uhrazené kurzovné se vrací v plné výši.
 • V pøípadì stornování kurzu úèastníkem 30 dní pøed zaèátkem kurzu se vrací úèastníku uhrazené kurzovné v plné výši. V pøípadì stornování kurzu úèastníkem ménì jak 30 dní pøed zaèátkem kurzu se kurzovné nevrací a propadá ve prospìch školy. Za den stornování je považován den oznámení této skuteènosti škole.
 • V pøípadì neúèasti z jakýkoliv pøíèin nebo v pøípadì pøerušení úèasti na kurzu úèastníkem se kurzovné nevrací.
 • Škola si vyhrazuje právo na zmìnu školitele nebo zmìnu programu tak, aby nebyl ohrožen plánovaný prùbìh kurzu nebo bezpeènost úèastníka kurzu.
 • Škola si vyhrazuje právo na zrušení již probíhajícího kurzu v pøípadì závažných událostí nastalých bìhem kurzu (nepøíznivé klimatické jevy, vážné onemocnìní lektora nebo úèastníka kurzu, živelné pohromy, vysoký nebo nízký stav vodních hladin atd.)
Kurzy záchrany
 

Provozní øád

 
Sportovní vodácké kurzy mohou zpùsobit fyzickou èi psychickou újmu, zranìní vèetnì tìch s trvalými následky nebo smrt. Jakékoli poranìní mùže být zpùsobeno nejen vlastní osobou, ale také jednáním, opomenutím nebo zanedbáním ze strany jiných úèastníkù.
Vzhledem k nároènosti a ke zvýšenému riziku vzniku úrazù bìhem kurzu se jeho úèastnící zavazují:
 • úèastnit se na kurzu na vlastní nebezpeèí
 • dbát pokynù organizátorù a lektorù kurzu a dodržovat stanovený èasový harmonogram
 • zdravotní stav úèastníka kurzu je takový, že umožòuje absolvovat celý kurz bez fyzických èi psychických problémù. Toto pøípadnì dle typu kurzu dokládá úèastník kurzu lékaøskou zprávou. Úèastník nemìl, nemá nebo netrpí na úporné bolesti hlavy, závratì, cévní mozkovou pøíhodu, bušení srdce, bolesti na prsou, poruchy srdeèního rytmu, anginu pectoris, infarkt myokardu, ischemickou chorobu srdeèní, srdeèní vady, jiné nemoci srdce a cév, embólii, trombózu èi jiné nervové nemoci, duševní nemoci, epilepsii, záchvatovité stavy, nemoci pohybového aparátu atd.
 • pøi výcviku mít na sobì povinnì odpovídající záchranné a ochranné vybavení stanovené lektorem, které bude øádnì upevnìno na tìle
 • vybavení a okamžitý fyzický a psychický stav úèastníka kurzu musí odpovídat nároènosti kurzu
 • neriskovat a neprovádìt takové úkony, které by mohly ohrozit zdraví úèastníka nebo jiných úèastníkù kurzu
 • bìhem kurzu a minimálnì 8 hodin pøed zaèátkem výuky nepožívat žádné alkoholické nápoje
 • bìhem celého kurzu nepožívat žádné psychotropní ani návykové ani omamné látky. Taktéž se nesmí užívat léky, které snižují pozornost a úroveò vìdomí úèastníka
 • vìk úèastníka kurzu musí být v den konání kurzu minimálnì 15 let
 • do vìku 18 let musí úèastník absolvovat kurz v doprovodu osoby starší 18 let jako zástupcem, která bude dbát na jeho bezpeènost a která je povinna nahlásit zdravotní stav dítìte, pøípadnì možné zdravotní komplikace
 • úèastník kurzu je plavec (plavec je osoba, která uplave alespoò 200m libovolným plaveckým zpùsobem bez zastávek a pod vodou uplave alespoò 10m)
 • seznámit se s dalšími vstupními podmínkami, které jsou uvedeny u jednotlivých kurzù, a prohlašuje, že je všechny splòuje
 • na kurzu používat odpovídající materiální a záchranné vybavení dle podmínek pro nutné vybavení u jednotlivých kurzù
 • uhradit škodu vzniklou úèastníkem na zapùjèených vìcech školy nebo na vìcech zpùsobených zapùjèenou vìcí úèastníkem
 • souhlasit s poskytnutím osobních údajù zvláštì jméno a pøíjmení, bydlištì, èíslo OP pro evidenci úèastníkù kurzu
 • a souhlasí s bezplatným poøízením fotografií nebo obrazovì-zvukových záznamù bìhem kurzu, které mohou být použity v uèebních pomùckách, výukových materiálech školy nebo v rámci propagace na internetu (napø. web stránky školy nebo facebook stránkách). Také mohou být použity v tištìných propagaèních materiálech školy (napø. brožury, letáky).
V pøípadì porušení nìkterého z uvedených pokynù, má lektor právo vylouèit úèastníka z kurzu bez nároku na vrácení jakékoliv èástky kurzovného. V tìchto pøípadech se vylouèení úèastníka z kurzu nepovažuje za nenaplnìní služeb ze strany školy.

Vodácká škola záchrany neodpovídá za ztrátu, poškození nebo krádež majetku úèastníka bìhem kurzu.
Kurzy záchrany Kurzy záchrany Kurzy záchrany